Všeobecné obchodní podmínky společnosti ALMIADERM, spol. s r.o.

pro poskytování služeb Online konzultace

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti

ALMIADERM, spol. s r.o.

identifikační číslo: 06951562, 

daňové identifikační číslo: CZ06951562

se sídlem Plzeňská 315/217e, Motol, 150 00 Praha 5

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 291945 (dále jen „poskytovatel“) 

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi poskytovatelem a zájemcem o poskytnutí služeb Online konzultace prostřednictvím internetové aplikace umístěné na webové stránce www.almiaderm.cz (dále jen „webová stránka“).

 1. „Klient“ je zájemce o poskytnutí dále uvedených služeb poskytovatele. 

Služby poskytovatele dle těchto VOP jsou poskytovány pouze klientům – spotřebitelům, kteří jsou fyzickými osobami staršími 18 let. 

 1. „Služby“ dle této smlouvy o poskytnutí služeb zahrnují vždy zprostředkování poskytnutí jedné on-line konzultace z oboru dermatologie prostřednictvím aplikace webové stránky, a to s odborníkem – poskytovatelem zdravotní péče v oboru dermatologie

Služby poskytovatele zahrnují předání informací, materiálů a kontaktních údajů odborníkovi z oboru dermatologie, zprostředkování kontaktu mezi odborníkem a klientem, zprostředkování a umožnění „on-line“ konzultace s odborníkem s využitím prostředků elektronické komunikace – tedy prostřednictvím aplikace webové stránky, včetně poskytnutí údajů o odborníkovi poskytujícím on-line konzultaci.

 1. „Odborník“ je poskytovatelem zdravotní péče v oboru dermatologie, který na základě zprostředkování poskytovatelem poskytuje on-line konzultaci prostřednictvím aplikace webové stránky. Aktuální seznam odborníků takto spolupracujících s poskytovatelem je vždy uveden na webové stránce.
 1. Veškeré smluvní vztahy mezi poskytovatelem a klientem jsou uzavřeny podle právního řádu České republiky. Vztahy neupravené VOP příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy České republiky. 
 1. Klient má k těmto VOP přístup prostřednictvím webové stránky a má možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky služeb seznámit. Podáním objednávky služeb klient potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.  
 1. Ustanovení těchto VOP jsou vždy nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb mezi poskytovatelem a klientem, která je uzavírána vždy jednotlivě, na základě objednávky klienta a jejího potvrzení poskytovatelem. 
 1. Smlouva o poskytování služeb a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce. 
 1. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Pro vztah založený smlouvou o poskytování služeb mezi poskytovatelem a klientem je rozhodné znění VOP účinné ke dni uzavření smlouvy o poskytování služeb. Nové obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce. Klient, resp. osoba, která poptává služby prostřednictvím webové stránky poté, co změna obchodních podmínek nabyla účinnosti, s novými obchodními podmínky souhlasí. 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Klient může objednávat služby prostřednictvím aplikace webové stránky. Klient si jejich prostřednictvím může uložit své údaje pro usnadnění případných dalších objednávek. O dostupnosti a lhůtě pro poskytnutí služeb bude klient informován při potvrzení objednávky. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 1. Webová stránka obsahuje informace o poskytovaných službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a webová stránka obsahuje také informace o případných dalších nákladech spojených s poskytnutím služby. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Ceny služeb mohou být poskytovatelem průběžně měněny, přičemž platné jsou vždy ceny služeb uvedené na webové stránce v okamžiku odeslání objednávky. 
 1. Pro objednání služby vyplní klient formulář aplikace webové stránky, přičemž klient uvede zejména informace o objednávané službě, zvoleném způsobu úhrady ceny služeb, požadovaném způsobu poskytnutí služby, včetně kontaktních údajů klienta za účelem poskytnutí služby (dále a výše jen jako „objednávka“). 

Součástí objednávky je též formulář, který je klient povinen vyplnit za účelem poskytnutí služby a v rámci něho uvést údaje týkající se jeho osoby a upřesnění požadované služby.

Klient je při objednávání služeb povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména v případě, že údaje uvedené klientem v objednávce jsou neúplné, zjevně smyšlené nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu klienta objednat si službu poskytovatele. 

 1. Před zasláním objednávky poskytovateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky klient vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient poskytovateli kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. 
 1. Odeslání objednávky je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy o poskytnutí služeb. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP a informacemi o zpracování osobních údajů na webové stránce a potvrzení klienta o tom, že se s těmito VOP a informacemi o zpracování osobních údajů seznámil. 
 1. V rámci odesílání objednávky je klient oprávněn výslovně zažádat o poskytnutí služeb ihned po odeslání své objednávky, resp. ve lhůtě uvedené v objednávce. Pokud o to klient nepožádá, poskytovatel poskytne služby nejdříve po uplynutí 14 dnů od data odeslání objednávky. V případě, že tak klient výslovně požádá a plnění poskytovatele bude poskytnuto před uplynutím 14 dnů od data objednávky, nemá klient právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od okamžiku uzavření smlouvy bez udání důvodu. 
 1. Obdržení objednávky poskytovatelem je neprodleně klientovi potvrzeno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu) klient uvedenou v objednávce. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (povaha a rozsah služby, výše ceny za poskytnutí služby) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 1. Návrh smlouvy o poskytnutí služeb ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), které bude poskytovatelem zasláno klientovi elektronickou poštou na elektronickou adresu klienta uvedenou v objednávce. 
 1. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám.
 1. Na základě potvrzené objednávky a po zaplacení ceny za poskytnutí služeb poskytovatel předá objednávku odborníkovi za účelem poskytnutí on-line konzultace, jejíž zprostředkování je předmětem služeb. Poskytovatel dále zajistí, že do zvoleného termínu od zaplacení ceny za poskytnutí služeb bude klient prostřednictvím aplikace webové stránky kontaktován ze strany příslušného odborníka. 
 1. Poskytovatel, jakož i příslušný odborník může pro zprostředkování a poskytnutí on-line konzultace vyžadovat od klienta další doplňující informace nad rámec informací uvedených v objednávce, zejména v případě, že objednávkový formulář nebyl úplně vyplněn. Klient bere na vědomí, že v takovém případě bude on-line konzultace ze strany odborníka zprostředkována a poskytnuta až po poskytnutí všech požadovaných doplňujících informací. 

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle smlouvy o poskytování služeb může klient uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
 • bezhotovostně: prostřednictvím platební brány pro kreditní či debetní karty 

převodem na účet poskytovatele č. 509779002/5500, vedený u Raiffeisenbank (dále jen „účet poskytovatele“)

 1. Klient je povinen uhradit cenu za poskytované služby vždy předem a úhrada ceny je vždy podmínkou poskytnutí služby poskytovatelem. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu za poskytnutí služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 1. Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytnutí služeb vystaví klientovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel klientovi po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.
 1. Cena služby zahrnuje vždy zprostředkování poskytnutí jedné on-line konzultace prostřednictvím aplikace webové stránky ze strany odborníka na základě jedné objednávky. Nejsou v ní zahrnuty případné další konzultace (ať již další on-line konzultace nebo jiné konzultace s odborníkem), návštěvy odborníka či lékaře, ceny jakýchkoliv léčivých přípravků či zdravotnických prostředků léčivé ani jakékoliv jiné zboží či služby nad rámec zprostředkování jedné on-line konzultace prostřednictvím aplikace webové stránky.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v těchto obchodních podmínkách, kdy nelze od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, má klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit i bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od  smlouvy o poskytnutí služeb musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může klient využit vzorový formulář, dostupný zde. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb klient zašle elektronicky na emailovou adresu info@almiaderm.cz. Poskytovatel potvrdí klientovi bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy.
 1. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené s klientem v těchto případech: 
  1. klient neposkytuje potřebnou součinnost pro zajištění poskytnutí služeb – zejména neposkytne poskytovateli všechny potřebné informace;
  2. klient jakýmkoliv způsobem porušuje tyto VOP nebo jakékoliv závazné právní předpisy či jedná v rozporu s dobrými mravy, případně v objednávce uvádí obsah porušující tyto VOP či jakékoliv závazné právní předpisy;
  3. v případech dále v těchto VOP uvedených. 
 1. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb se smlouva o poskytnutí služeb od počátku ruší. 
 1. V případě odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb klientem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta

Poskytovatel není povinen vrátit peněžité prostředky v případě, že poskytovatel začal s plněním – poskytováním služeb na základě výslovné žádosti klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; klient je v takovém případě povinen poskytnout poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za poskytnutí služeb poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

 1. Do doby poskytnutí služby klientovi je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel klientovi cenu za poskytnutí služeb bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený klientem. 

ZPŮSOB PLNĚNÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Poskytovatel dle volby klienta učiněné v objednávkovém formuláři poskytne plnění – zprostředkuje klientovi on-line konzultaci s odborníkem z oboru dermatologie prostřednictvím aplikace webové stránky, včetně souvisejícího upozornění e-mailem či telefonem.
 1. Poskytovatel odpovídá klientovi pouze za to, že prostřednictvím služeb dálkové komunikace zprostředkuje klientovi jednu nezávaznou a doporučující on-line konzultaci s odborníkem v oboru dermatologie. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za zdravotní péči o osobu klienta. Klient bere na vědomí, že výsledkem on-line konzultace může být pouze doporučení, a to včetně případného doporučení k vyhledání lékařské péče, k osobní návštěvě lékaře či jiného obdobného doporučení. 
 1. Poskytovatel neodpovídá klientovi za obsah on-line konzultace poskytnuté odborníkem a klient bere na vědomí, že on-line konzultace bude mít pouze doporučující charakter. Klient bere výslovně na vědomí, že mu nemůže být poskytnuta on-line konzultace v případě, že řádně nevyplní objednávkový formulář nebo nesdělí podstatné skutečnosti pro zprostředkování a poskytnutí on-line konzultace. 
 1. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za vady při poskytování služeb způsobené nesprávným či neúplným poskytnutím informací ze strany klienta (například uvedením nesprávné kontaktní adresy, uvedením nepravdivých, neúplných či nesrozumitelných informací ve formuláři objednávky apod.), porušením těchto VOP či právních předpisů ze strany klienta či jiným zaviněním na straně klienta. Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady při poskytování služeb způsobené v důsledku vyšší moci, například v důsledku výpadku elektrické energie, živelné katastrofy, občanských nepokojů, válečného stavu či nouzového stavu apod. 
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 1. Případná práva z vadného plnění („reklamace“) uplatňuje klient u poskytovatele e-mailem na e-mailovou adresu info@almiaderm.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od klienta oznámení o vadě služby. 
 1. Poskytovatel je povinen klientovi vydat potvrzení o tom, kdy případné právo z vad poskytnutých služeb uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 1. Důvodná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s klientem nedohodne na delší lhůtě.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. V případě, že prostřednictvím objednávkového formuláře nahraje klient fotografii, audiovizuální záznam nebo jiný předmět, uděluje tímto poskytovateli oprávnění tento předmět užít pro účely poskytnutí služeb dle této smlouvy – tedy pro zajištění on-line konzultace s odborníkem z oboru dermatologie.  
 1. Veškerá loga, informace a údaje uvedené na webové stránce jsou duševním vlastnictvím poskytovatele a klientovi není poskytováno jakékoliv oprávnění k jejich užití. 
 1. Klient má právo na mimosoudní řešení případného sporu z této smlouvy o poskytnutí služeb, pokud jde o samotné zprostředkování on-line konzultace s odborníkem. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytnutí služeb příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Pro úplnost se uvádí, že klient nemá právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smluv v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o zpracování osobních údajů klienta poskytovatelem jsou dostupné zde.

DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou klientem v objednávce, resp. na adresu poskytovatele uvedenou jako kontaktní v těchto VOP. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytnutí služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 1. Smlouva o poskytnutí služeb včetně VOP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb.
 1. Kontaktní údaje poskytovatele jsou následující: 

adresa: ALMIADERM, spol. s r.o.

Plzeňská 315/217e 

Motol, 150 00 Praha 5

adresa elektronické pošty: _____________ 

telefon: _______________

V Praze, dne 9. 12. 2020

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Upozorňujeme, že nejste oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, jestliže jste výslovně souhlasili s poskytnutím služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a služby Vám již byly poskytnuty.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

ALMIADERM, spol. s r.o.

Plzeňská 315/217e 

Motol, 150 00 Praha 5

e-mail: ____________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od následující smlouvy o poskytování služeb:

Požadovaná služba: ______________________________

Datum objednání: ______________________________

Jméno a příjmení: ______________________________

Adresa: ______________________________

______________________________

V____________ dne _________

______________________

podpis

POUČENÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH KLIENTA

1. Služby zajišťujeme na náležité úrovni a spolupracujeme s odborníky z oboru dermatologie. Vždy víte, kdo Vám poskytuje on-line konzultaci a odpovědi na Vaše otázky.

2. Respektujeme naše klienty a jejich soukromí. Zajišťujeme dodržování pravidel pro ochranu osobních údajů a zdravotnické dokumentace. Klademe důraz na úctu ke klientům a respektování jejich soukromí, ctíme mlčenlivost a máme zajištěné odpovídající zabezpečení údajů našich klientů. 

3. Chceme pomáhat, prostřednictvím této aplikace tak ale můžeme činit jen v rámci omezených možností spojení na dálku. Proto od Vás potřebujeme úplné informace o Vašem stavu a Vašich problémech. Proto mají on-line konzultace pouze doporučující charakter. Můžeme Vám pomoci jen tak, jak nám to technologie, komunikace na dálku a informace, které nám poskytnete, umožní.

4. Respektujeme, že máte svého lékaře. Potřebujeme proto také informace o Vaší stávající léčbě, abychom se vyhnuli možným komplikacím. 

5. Máme jen informace, které nám o sobě poskytnete. Poskytnuté informace neověřujeme, ani nedohledáváme další informace o Vás. Prosíme Vás tedy o to, aby informace, které nám dáváte, byly úplné a pravdivé – jen tak mohou mít on-line konzultace význam a mohou pomáhat.

6. Konzultace prostřednictvím naší aplikace nemůže nahradit osobní návštěvu u lékaře. V některých případech Vám můžeme doporučit vyhledat lékaře, případně domluvit setkání u některého z našich odborníků. 

7. Konzultace mají doporučující povahu a názory našich odborníků se mohou lišit od názoru Vašeho lékaře. 

6. Chceme být srozumitelní, proto se nás kdykoliv ptejte. Jsme k dispozici na e-mailové adrese: info@almiaderm.cz

Scroll to Top