INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

při poskytování služby Online konzultace

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva s tím související, a to v případě, že využíváte naši službu Online konzultace.

Snažili jsme se, aby tyto informace byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám cokoliv nebylo jasné, rádi Vám jakoukoliv část či pojem vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje, je naše společnost:

ALMIADERM, spol. s r.o.

IČO: 06951562

se sídlem Plzeňská 315/217e, 150 00 Praha 5 – Motol

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 291945

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z následujících důvodů a pro následující účely:

2.1         je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy.

Takové smlouvy s Vámi uzavíráme zejména, pokud využíváte naši službu Online konzultace, tedy abychom Vám mohli zprostředkovat poskytování konzultací v oboru dermatologie.

2.2         je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti.

Naším oprávněným zájmem je informovat Vás o našich aktivitách a aktuálních nabídkách prostřednictvím e-mailového newsletteru a rovněž prezentovat naši činnost veřejnosti.

Naším oprávněným zájmem je rovněž reagovat a odpovídat na Vaše otázky, podněty či připomínky.

2.3         je to nezbytné pro plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje takto zpracováváme pro účely vedení účetnictví a v dalších případech, kdy nám to ukládají právní předpisy.

2.4         na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud nám jej poskytnete, pro další konkrétní případy.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá náš smluvní vztah nebo po kterou máme Váš souhlas. Poté uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné plnění našich povinností, uplatňování našich práv či k dosažení našich oprávněných zájmů, nebo ty, u kterých to vyžadují právní předpisy.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme zásadně jen takové osobní údaje, které nám poskytnete. Takovými údaji mohou být:

 • Vaše jméno a příjmení či uživatelské jméno,
 • informace o Vašem věku,
 • informace o Vašem pohlaví,
 • informace o Vašem povolání,
 • informace o Vašem zdravotním stavu,
 • Vaše kontaktní údaje (e-mail, telefon, fakturační adresa, doručovací adresa),
 • číslo Vašeho bankovního účtu,
 • fotografie či jiné záznamy zachycující Vaši podobu,
 • další osobní údaje, které nám poskytnete.

V souvislosti s povahou služby Online konzultace je možné, že nám poskytnete Vaše citlivé osobní údaje, zejména údaje o Vašem zdravotním stavu. Takové Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně pro účely zprostředkování lékařské diagnostiky a poskytování zdravotní péče, a to v rámci plnění smlouvy týkající se poskytování služby Online konzultace.

4. Jaké údaje zpracováváme v souvislosti s návštěvou naší webové stránky?

Ke zpracování Vašich údajů dochází rovněž přímo v souvislosti s návštěvou naší webové stránky www.almiaderm.cz, kdy jsou zaznamenány údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. V souvislosti s návštěvou naší webové stránky jsou automaticky zaznamenány následující informace:

 • [GK1] adresa Vašeho zařízení,
 • datum a čas přístupu,
 • síť, ze které přistupujete,
 • prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače a jméno Vašeho poskytovatele přístupu k internetu.

Tyto údaje jsou využívány pouze v rozsahu nezbytném pro zajištěné správného fungování našich webových stránek. Tyto informace jsou automaticky smazány v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče.

Pokud aktivně navštívíte  naše stránky na sociálních sítích Facebook, Instagram či Twitter, jsou nám zpřístupněny Vaše údaje coby uživatelů sociálních sítích (např. dáte „like“ naší stránce, komentujete nebo sdílíte náš příspěvek či přidáte příspěvek na naši stránku), a to v souladu s Vašim uživatelským nastavením. Takové Vaše osobní údaje dále nezpracováváme.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

V rámci činnosti naší společnosti mohou nastat případy, kdy jsme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout někomu dalšímu.

Činíme tak jen v odůvodněných případech, je-li to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s vámi uzavírám, tedy zejména našim spolupracujícím odborníkům, nebo pro zajištění fungování naší společnosti (např. externí účetní), tedy pro zajištění našich oprávněných zájmů či plnění právních povinností, nebo na základě Vašeho výslovného souhlasu.  

Některé z Vašich osobních údajů uchováváme také prostřednictvím služeb internetových cloudů nebo v rámci e-mailového klienta či v rámci uživatelských profilů naší společnosti na sociálních sítích.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

6. Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči nám můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemným sdělením (e-mailem) níže uvedené kontaktní osobě.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČ: 70837627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na kontaktní osobu[GK2] , kterou je:

MUDr. Lucia Mansfeldová

tel: 00420 608 696 119

e-mail: info@almiaderm.cz V Praze, dne 10. prosince 2020


Scroll to Top